DIRECT BESTELLEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met rijschool: Autorijschool van der Plas. Met cursist wordt bedoeld de natuurlijke persoon welke met de rijschool een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van producten en/of diensten van de rijschool.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de rijschool. In alle gevallen waarin de rijschool een bepaling in deze algemene voorwaarden tussentijds wijzigt, blijven de overige bepalingen van kracht.

1.3 Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijschool aan de cursist is bevestigd, wordt als bindend beschouwd.

1.4 De rijschool is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Cursist zal van de wijzigingen op de hoogte worden gebracht conform consumentenrecht.

Artikel 2 Verplichtingen rijschool

2.1 De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2.2 De volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht en aan rijonderricht gerelateerde activiteiten.

2.3 De rijschool zorgt ervoor dat alle noodzakelijke verzekeringen aanwezig zijn.

Artikel 3 Verplichtingen cursist

3.1 Bij aanmelding voor de rijopleiding dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn-alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.

3.2 De cursist dient bij inschrijving de gevraagde contactgegevens naar waarheid te overleggen. Indien persoonsgegevens blijken te zijn vervalst leidt dit tot onmiddellijk stopzetten van de rijopleiding.

3.3 De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

3.4 De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats van de rijles. Bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging dient de cursist de volledige lesprijs te voldoen. Definitie van tijdig zie 3.6.

3.5 Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de les duur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de originele geplande lestijd wel betaald te worden, tenzij de cursist een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren. Voorwaarden: zie artikelen 3.7 en 3.8.

3.6 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig, minimaal 48 uur voor de les, aan de rijschool moeten melden op kantoortijden. Wijze van annulering, zie artikel 4.

3.7 Uitzondering voorwaarden annulering: In geval van overlijden van een familielid ( tot en met de eerste graad ) en de begrafenis of crematie nog moet plaats vinden op de dag van de rijles.

3.8 Uitzondering voorwaarden annulering: Er is sprake van een niet aan de cursist toe te rekenen dringende reden, waardoor van de cursist niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door de rijschool beoordeeld.

Artikel 4 Annulering van de les

4.1 Afzegging van de rijles kan uitsluitend telefonisch en op kantoortijden doorgegeven worden. Berichten die na kantoortijden ontvangen worden vallen automatisch onder de volgende werkdag.

4.2 De rijschool kan de rijles te alle tijden beëindigen wanneer er sprake is van misdragingen van de cursist.

4.3 De rijschool is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur blijkt dat de cursist vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of. Dit is ter beoordeling van de instructeur. In de gevallen 4.2 en 4.3 is de rijschool niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de cursist te restitueren.

4.4 De rijschool kan de rijles beëindigen wanneer het lesvoertuig (door onvoorziene omstandigheden zoals autopech) en ook geen gelijkwaardig lesvoertuig ter beschikking is.

4.5 De rijschool kan de rijles annuleren wegens slechte weersomstandigheden.

Bij 4.4 en 4.5 zal de rijschool ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.

Artikel 5 Betaling

5.1 De proefles is alleen gratis op het moment dat de cursist een pakket aanschaft en ook volledig afrondt bij de rijschool. Bij het niet vervolgen van de rijopleiding bij de rijschool wordt voor de proefles het bedrag van een normaal lesuur berekent.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding via bankbetaling te voldoen, binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen.

5.3 Bij niet tijdige betaling door de cursist kan de rijopleiding worden stopgezet. In het uiterste geval wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

5.4 Indien er meer rijlessen nodig zijn dan het aantal dat in het lespakket zitten worden deze tegen het tarief van losse lesprijs in rekening gebracht.

5.5 Wanneer cursist het rijbewijs heeft behaald en nog rijlessen over heeft van het lespakket ,waarvoor hij heeft betaald, wordt het resterende bedrag binnen 14 dagen door de rijschool teruggestort.

Artikel 6 Praktijkexamens en tussentijdse toets

6.1 De rijschool zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.

6.2 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens een reden die aan de cursist te wijten is, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De rijschool is verplicht een verzekering af te sluiten, waarbij de cursist is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen.

7.2 Er is geen dekking indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de cursist, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

De aansprakelijkheid van de rijschool is beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend.

Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van de rijschool.

Autorijschool van der Plas

Autorijschool van der Plas

Diana antwoordt meestal binnen een uur.

Ik ben momenteel offline

Autorijschool van der Plas
Hallo 👋
Klik hieronder om een bericht te sturen op WhatsApp.
WhatsApp